چرا پول بیارزش میشود؟

• شركت بهرهبرداری نفت و گاز كارون كه حوضه سرپرستی تولید نفت¬خام از میادین اهواز، آبتیمور، منصوری و رامین را در استان خوزستان به عهده دارد. به دلیل این که کشورهای صادرکننده­ی نفت اغلب خودبه دلیل عدمتوانایی و نداشتن فن­آوری لازم برای فرآوری نفت خام، واردکننده­ی محصولات و مشتقات نفتی هستند، بنابراین افزایش قیمت نفت باعث افزایش بهای تمام شده­ی محصولات تولید شده توسط کشورهای صنعتی می­شودکه این خود منجربه افزایش ارزش ریالی واردات کشورهای درحالت وسعه می­شود.

اگر چه نتایج نشان میدهد که تورم و رشد نرخ اشتغال بر بازده سهام تاثیری ندارد، اما تولید ناخالص داخلی (تاثیر محدود) و رشد شاخص قیمت سهام (تاثیر قابل ملاحظه) بر بازده موثر هستد. پول به تولید و بهرهوری مرتبط است و با رشد میزان پولهای چاپ شده، ما دیدگاه درست نسبت به پول را از دست دادهایم. از طرف دیگر نتایج آزمون علیت گرنجر حاکی از آن است که عرضهی پول تنها متغیر تاثیرگذار مثبت بر بازده سهام است.

شبیهسازی روند این متغیر برای دوره 1414-1380 در نمودار (18) ترسیم شده است. نمودار (20)، شبیهسازی میزان ذخایر توسعه یافته برای تولید گاز طبیعی در کشور طی دوره 1414-1380 را به تصویر کشیده است.

نمودار (23)، روند تغییرات دو متغیر ذخایر توسعه یافته و نرخ تولید گاز طبیعی در کشور را با اعمال پیشنوشته افزایش 20 درصدی سرمایهگذاری در توسعه طی دوره 1414-1380 نشان میدهد. اگر در یک اقتصاد و حوزه مالی، اعتماد از بین برود، مردم و سرمایهگذاران ارز را از کشور خارج میکنند تا ریسک کاهش ارزش دارایی را متحمل نشوند. هر چه این نرخ به عدد یک نزدیکتر باشد، اثر پاسخ به شوکها و نوسانات دیرتر از بین میرود.

مطابق با الگوهای موجود در حوزه منابع انرژی گاز نظیر نیل (1974) و چای و همکاران (2009)، ارتباط بین سرمایهگذاریها و نرخ اکتشاف یا توسعه از طریق هزینه واحد اکتشاف یا توسعه یعنی هزینه هر متر مکعب گاز فرموله میشود. به عبارت سادهتر در این تحقیق وجود یک رابطهی مثبت قوییا یک رابطهی منفی بین تورم و بازده سهام تایید نمیشود.

نتایج پژوهش حاکی از وجود رابطهی معنیدار بین متغیرهای کلان اقتصادی و بازده بازار سهام میباشد. نتایج تحقیق وی نشان می دهد که از بین متغیرهای در نظر گرفته شده در الگو، نرخ ارز بیشترین تأثیر را بر تغییرات شاخص کل بورس در کوتاه مدت و میان مدت دارد. وی بدین منظور از مدل رگرسیون چندمتغیره و دادههای ماهانهی متغیرهای شاخص قیمت مصرفکننده، نرخ بهره، قیمت طلا، شاخص تولیدات صنعتی، قیمت نفت، نرخ ارز و عرضهی پول در دورهی زمانی2010-2003 استفاده میکند.

میرکاظمی با بیان اینکه باید کشور را اداره کرد، ادامه داد: ما تلاش کردیم با برگزاری جلسات بسیار طی ۳ ماه نواقص گذشته مانند تحمیل تورم به مردم، خلق پول و بی توجهی به توسعه متوازن براساس آمایش سرزمینی را رفع کنیم.

اگر تورم بر یک بازار حکمفرما باشد، پول بهای خود را از دست میدهد. بیاتی (1384)، در تحقیقی رابطهی تورم با شاخص قیمت سهام و بازدهی نقدی سهام بورس اوراق بهادارتهران را مورد بررسی قرار داد.

و تورم و قیمت طلا تاثیر معناداری بر بازدهی سهام این کشور ندارند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می­دهد که اثر مثبت تکانه قیمت نفت بر روی واردات، تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت­ها در همه کشورها مثبت بوده و باعث افزایش آن­ها می­گردد. این راهکار زمانی میتواند مفید باشد که سبب ثبات در اقتصاد گردد، یعنی واریز درآمدهای حاصل از فروش نفت به این حساب هنگامی که از رقم پیشبینی شده در بودجه فزونی یافت و برداشت از آن وقتی که دولت به رقم درآمد مورد نظر دست نیافته باشد.

جمهوریآذربایجان در نهایت قرار است روزانه ۴میلیون مترمکعب گاز طبیعی جدید دریافت کند، اما این رقم در حالحاضر کمتر از این رقم است و به تدریج به این میزان خواهد رسید. به گفته محسن خجستهمهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، اولین محور ابتکار جدید ایران، سرمایهگذاری ۱۱میلیارد دلاری برای افزایش ظرفیت گاز به میزان۲۴۰ میلیون مترمکعب در روز در سال ۲۰۲۲ متمرکز خواهد بود. درآمد نفتی ۱٫۲ میلیارد دلاری را مرکز پژوهشهای مجلس هم تایید کرده است.

درآمد صندوق توسعه ملی از کل درآمدهای نفتی، معادل ۸ میلیارد دلار و شرکت نفت با سهم ۱۴.۵ درصد برابر ۳.۲ میلیارد دلار است. صبح دیروز یکشنبه لایحه بودجه سال آینده توسط دولت به مجلس تقدیم شد که در آن از محل صادرات نفت و فرآوردههای نفتی ۳۸۱ هزار میلیارد تومان درآمد پیشبینی شده؛ این بهمعنای رشد نزدیک به ۹درصدی درآمدهای نفتی در بودجه نسبت به بودجه امسال است، با این حال برای صادرات نفتخام بدون احتساب میعانات گازی و فرآوردهها ۳۱۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

در همکاری سوآپ گازی اخیر این امر کاملا مشهود است و در شرایطی که تنشها میان ایران و جمهوریآذربایجان در ماههای گذشته بالا گرفته بود، با ایجاد همکاری گازی میان دوطرف در چارچوب سوآپ، تنشزدایی میان طرفین بهسرعت بالایی انجام شد و به دلیل منافع دو طرف، احتمال بروز چنین تنشهایی در آینده کاهش مییابد. دارایی وابسته است. هر افزایش یا کاهش غیرمنتظرهی بازده، در زمان t باعث افزایش تغییرپذیری مورد انتظار در دورهی آینده میشود.

وی در این تحقیق از مدلGARCH(1,1) استفاده نموده است و دادههای پژوهش به صورت هفتگی و مربوط به دورهی زمانی 1998-1992 میباشد. دورهی مورد بررسی تحقیق سالهای 2003-1992 میباشد. 2007)، به بررسی رابطهی بین بازده بازار سهام و متغیرهای کلان اقتصادی (تولیدات صنعتی، عرضهی پول، شاخص قیمت مصرفکننده، نرخ بهره، نرخ معاوضه و قیمت نفت) در بازار سهام تایلند پرداخته است. ضرایب برآورد شده نشان میدهد که متغیرهای نرخ تورم، قیمت طلا و نرخ ارز معنیدار هستند ولی ضرایب نقدینگی و قیمت نفت هر چند که مطابق با تئوری به دست آمدند اما متغیرهای توضیحی معناداری برای بازده سهام نیستند.

میزان آماره بیان کننده این است که ضرایب تک تک متغیرهای انتخابی شامل درآمد سرانه، تولیدات صنعتی، تورم، نرخ سود بانکی، نرخ ارز و درآمد نفتی قابل قبول است. دولت در خصوص افزایش 62 درصدی مالیات نسبت به سال گذشته مبانی نحوه افزایش پایه­های مالیاتی، جلوگیری از فرار و اجتناب مالیاتی و وصول معوقات را باید شفاف بیان نماید و با توجه به احکام مندرج در تبصره 6 لایحه بودجه 1401 شاهد رشد معافیت­ها هستیم که با افزایش 62 درصدی مالیات همخوانی ندارد.

در بخش پیشرو نتایج آزمون اثر اهرمی برای بازار سهام تهران که با استفاده از الگوی گارچ نمایی بیان میشود، ارئه میگردد. در این پژوهش میزان و درجهی اثرپذیری شاخص کل بازدهی سهام بورس اوراق بهادار تهران از تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از مدل اقتصادسنجی(1,1)GARCH مورد سنجش قرار گرفته است. وقتی قیمت طلا افزایش مییابد، تمایل سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری در بازار سهام کاهش مییابد و در نتیجه بازدهی سهام افت میکند.