خدمت من همه در بانک کشاورزی بود – بنکر

وی اظهار داشت در سال گذشته بسیاری از صاحبخانهها و مستأجران مصوبات ستاد ملی کرونا را در نظر گرفتند، اجارهنامهها تمدید شد و بسیاری از مؤجران هیچ افزایش قیمتی را در اجارهنامهها اعمال نکردند. سرانجام، انگلیسیها موفق شدند که در ایران اولین بانک را تأسیس کنند. اکثر بانکهای مرکزی بهطور منظم آمار اقتصادی را محاسبه میکنند تا بتوانند تصمیمها و سیاستهای مالی را هدایت کنند. بانکهای مرکزی در واقع بانکی برای بانکهای خصوصی و دولت هستند. در عین حال بانک ملت با ایجاد شغل برای 26.662 نفر، در شاخص بالاترین اشتغالزایی نیز عنوان سوم را از آن خود کرده ضمن این که در شاخص بیشترین سودآوری نیز این بانک خصوصی با تولید سودی معادل 306.241 میلیارد ریال، موفق به کسب جایگاه سوم شده است. سال ۹۵ بود که تصمیمسازان و سیاستگذاران صنعت و تولید کشور بهمنظور افزایش سرمایه در گردش بنگاهها، تخصیص وامهای ارزان به صاحبان صنایع را در دستور کار قرار دادند. درواقع با توجه به خوشبینی سرمایهگذاران درباره موفقیتآمیز بودن تولید واکسن کرونا، آنها بیش از آنکه به سمت دلار بروند به سمت داراییهای با ریسک بیشتر از جمله اوراق قرضه با سود بالاتر خارج از آمریکا رفتهاند.

قانون ولکر بانکها را از داشتن صندوقهای پوشش ریسک منع میکند و به آنها اجازه استفاده از پول سرمایهگذاران برای خرید مشتقات مالی پرریسک برای کسب سود شخصی نمیدهد. این امر به قانونگذاران قدرت تقسیم بانکهای بزرگ را داد تا «بهقدری بزرگ نباشند که سقوط کنند.» این کار موانع بزرگی بر سر ایجاد صندوقهای پوشش ریسک و واسطههای وام ایجاد میکند. شامل می گردد و مردم پس از اخذ این وام می توانند برای هر موضوعی که لازم دارند هزینه نمایند نا گفته نماند که جهت دریافت وام از طریق کارت اعتباری فقط از طریق دستگاه های کارتخوان فروشگاهی میسر میباشد. بدهیهای معوق و انباشت آن، یکی از مشکلات نظام بانکی و حتی اقتصادی کشور است البته بانکها در این موضوع مقصر شماره یک هستند زیرا وقتی افراد در بازپرداخت تسهیلات خود با مشکل مواجه میشدند، از گزینه جریمه استفاده کرده که این جریمهها انباشته شده به طوری که چند برابر اصل و بهره تسهیلات اولیه میشود که به این موضوع ربح مرکب هم گفته میشود.

ب- فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه به عنوان عامل دولت و واگذاری این عاملیت به افراد و یا مؤسسات دیگر. در این برنامهریزیها حتی به آینده دور و انتقال ثروت از نسلی به نسل دیگر نیز توجه میشود. حبلالمتین دگربار در شمارۀ 15 خود، هدف آلمان را «بملاحضه پلتیک» و اصل کلی آن را تسخیر فضای حیاتی دانست، و مسئلۀ تجارت را ظاهر کار معرفی کرد؛ چنان که برای صحت ادعای خود به تحلیل مباحث مالی آلمان در عثمانی و ممالک دیگر پرداخت. این کار قفلکردن (peg) نامیده میشود که به صادرکنندگان کمک میکند تا قیمتهای خود را رقابتی نگاه دارند. بهعنوان مثال، رییس فدرال رزرو پل ولکر (Paul Volcker) (که از سال 1979 تا 1987 خدمت کرد) نرخهای بهره را بهشدت افزایش داد. همچنین بانکهای مرکزی از نرخ ارز بهعنوان راهی برای کنترل تورم استفاده میکنند. بانکهای مرکزی بر اجرای قوانین توسط اعضای خود نظارت دارند. ج- تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی. د- نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات با تصویب هیئت وزیران. برخی از وظایف بانک مرکزی عبارتند از: حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکههای فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری و…

ب- نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری، طبق مقررات این قانون. دود-فرانک نیز شورای نظارت بر ثبات مالی ایجاد کرد که در مورد خطرهایی که بر کل صنعت مالی تاثیر میگذارد هشدار میدهد و توصیه میکند فدرال رزرو بر هرگونه شرکت مالی غیربانکی نظارت داشته باشد. این فرآیند به مشخص شدن نرخ بهره بین بانکی کمک میکند. آنان در 1302 شمسی (1885 میلادی) برای یک کاسه شدن کلیه وجوهی که بین ایران و اروپا جریان داشت، تصمیم گرفتند با مشارکت سرمایهگذاران فرانسوی و بانک عثمانی، بانک ایران و افغانستان را تشکیل دهند، اما، چون فرانسویان به این سرمایهگذاری اطمینان نداشتند، این کار عملی نشد. نخستین بار اروپاییان در 1281 شمسی (1864 میلادی) تأسیس بانک را به وسیله ژان ساوالان فرانسوی، به میرزا محمودخان ناصرالملک پیشنهاد کردند. بانک کانادا کار خود را در سال 1935 آغاز و بوندنسبانک (Bundesbank) آلمان پس از جنگ جهانی دوم بازتاسیس شد. همچنین در این بازار یک میلیارد و ۵۶۴ میلیون برگه سهم به ارزش ۳۹ هزار و ۶۸۹ میلیارد ریال داد و ستد شد. یکی از اصلی ترین خدماتی که ممکن است روزانه افراد را محبور کند به سمت باجه های خودپرداز بروند، انتقال وجه است. آنها از این ذخایر برای تغییر نرخ ارز استفاده میکنند و ارز خارجی اضافه میکنند تا ارز ملی خود را در توازن با آن نگه دارند.