تحول دیجیتال صنعت بانکداری در سال 1400 و چالشهای پیش رو

ثانیاً همانگونه که بعد توضیح میدهیم، بانکهای تجاری در تقسیمبندی مؤسسات پولی و مالی، جزو مؤسسههای ریسکگریزند و ورود در سرمایهگذاری مستقیم به معنای دوم، بانک را وارد ریسکهای مازاد میکند. این شکل به دو دلیل با ماهیت بانکهای تجاری منافات دارد: اولاً همانطور که در بحث قراردادهای مشارکتی گذشت، این بانکها تخصّص لازم برای ارزیابی طرحهای اقتصادی و نظارت و کنترل آنها را ندارند؛ در نتیجه واردکردن بانک در این عرصهها باعث ورود در عرصههای غیرتخصّصی میشود. همچنین پرداختهای بانکی در حوزه بانکداری باز با افزایش ۵۰۰درصدی در ۱۲ ماه گذشته بیش از ۲۶ میلیون پرداخت بانکی بوده است. در بیان ویژگی اصلی قرضالحسنه بیان شد که این قرارداد ماهیت غیرانتفاعی و خیرخواهانه دارد؛ بنابراین با مؤسسههایی چون بانک که به اعتقاد کارشناسان و صاحبنظران و به اعتراف عرف مردم، بنگاه تمامعیار انتفاعی و به دنبال سود است، منافات دارد و بانک را از جایگاه اصلی خارج میکند و انتظارات خاصی را به سوی آن شکل میدهد. تنوع و تعدد قراردادهای بانکی و عدم تناسب خیلی از آنها با ماهیت بانکهای تجاری و اهداف و انگیزههای متقاضیان تسهیلات، همة فکر و ذهن کارشناسان بانکی را بر فهم، آموزش و اجرای صحیح عملیات بانکی مشغول، و امکان نوآوری و ارائه طرحهایی براساس تفکر مشتریمداری را از آنان سلب کرده است.

که شاید به بیش از صد عرصة اقتصادی برسد، کارشناس خبره در شعبات بانکی داشته باشند که قراردادهای مشارکت را نظارت و کنترل و به شکل صحیح شرعی و اقتصادی اجرا کنند و روشن است که چنین مسؤولیتی از عهدة بانکهای تجاری خارج است. در طرف مقابل نیز از آنجا که نرخ بهرة اعطای تسهیلات از طریق اعتبار در حساب جاری، از تسهیلات عادی بیشتر است، برای بانک نیز این نوع پرداخت مزیت خواهد داشت. در طرف تسهیلات نیز برای وام و اعتبار اعطایی متناسب با مبلغ و مدّت و نوع تسهیلات بهرهای در نظر میگیرند (با نرخهای معیّن محاسبه میکنند) و مجموع اصل و فرع (بهره) را بهصورت بدهی گیرندة تسهیلات ثبت میکنند و با پرداخت هر قسط از مبلغ بدهی میکاهند. عملیات حسابداری در بانکداری متعارف، چه در طرف سپردهها و چه در طرف تسهیلات اعطایی براساس قرض با بهره است با این توضیح که نرخ بهره در سپرده جاری صفر و در سپردههای پسانداز و مدّتدار هرچه سپرده مدّتدارتر میشود، نرخ بهرة سالانة آن بیشتر میشود و در طرف تسهیلات بهطور معمول نرخ بهرة تسهیلات کوتاهمدّت و بلندمدّت بالا است و نرخ بهرة تسهیلات میانمدّت متوسط است؛ امّا با همه این تفاوتها، نرخهای بهره برای هر یک از حسابهای سپرده و وام و اعتبار از قبل تعیین شده است و این باعث تسهیل عملیات حسابداری میشود.

بر این اساس، هر قرارداد مجاز شرعی که با عملیات بانکی کمترین تناسب را داشت و میتوانست نیازی را تأمین کند، وارد قانون کردند و در نتیجه تعداد قراردادها بهویژه در طرف تخصیص منابع، به دوازده قلم رسید. در صورتی که در هر یک از مراحل جذب افراد محرز شود که متقاضی اشتغال به تحصیل دارد، استخدام وی منتفی خواهد شد. 6- از افراد ذخیره به جای افراد ریزش شده دعوت خواهد شد. هر یک از کاربران از خدمت های موجود در سامانه بام بانک ملی، می توانند آن هایی که بیشتر نیاز دارند را به صفحه ی پیشخوان خدمات خود در این سامانه اضافه نمایند. با توجه به این که عناوین شغلی و رشتههای مورد نیاز در هر دوره استخدامی متفاوت است نمیتوان با قاطعیت در این مورد نظر داد، اما مسلما رشته های مرتبط با بانکداری از جمله اقتصاد، آمار، حسابداری، مدیریت و فناوری اطلاعات از جمله رشته هایی هستند که تقریبا هر دوره در این آزمون وجود دارند. بسیاری از مستأجران این نگرانی را مطرح میکنند که آنها با توجه به این وامِ کمکی، خانهای را اجاره میکنند ولی اگر قرار باشد بعد از یک سال، کل مبلغ وام به بانک بازگردانده شود آنها برای اجاره جدید در سال بعد از آن مشکل خواهند داشت.

از دید مردم بانکداری اختصاصی صرفا برای ارائه خدمات به افراد ثروتمندی است که از طریق دریافت ارث به ثروت رسیدهاند؛ در صورتی که مشتریان بانکداری اختصاصی از اقشار مختلف جامعه با شرایط بسیار گوناگون میباشند. در بانکداری بدون ربای ایران با اینکه بیش از بیست سال از اجرای قانون بانکداری بدون ربا میگذرد، و با اینکه نیاز شدید به شیوههای پرداخت جدید احساس میشود، بانکها اغلب از طریق عادی به پرداخت تسهیلات مبادرت میکنند. امروزه در بانکداری متعارف (ربوی) افزون بر شیوة عادی پرداخت وام و اعتبار، از شیوههای دیگری چون پرداخت از طریق اعتبار در حساب جاری و کارتهای اعتباری نیز استفاده میشود که به علل گوناگون در مقایسه با شیوة عادی، مفیدتر است. • در صورت مفقود شدن یا سرقت گوشی و یا سیم کارت تلفن همراه، بلافاصله رمز دوم کارت خود را با استفاده از یک دستگاه خود پرداز بانک ملی ایران و رمز حساب خود را با استفاده از سیستم تلفن بانک ملی تغییر دهید و سیم کارت خود را از طریق مراجعه به اپراتور تلفن همراه، غیر فعال نمایید. سه نوع از این ریسکها بین بانکداری ربوی و بدون ربا مشترک بوده، به یک ترتیب مدیریت میشود؛ ولی در ریسک اعتبارات، تفاوتهای اساسی وجود دارد.