انواع بازار در اقتصاد چه هستند و چه ساختاری دارند؟

به طوری که مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران توضیح میدهد: «در دولت سیزدهم، ما بازارهایی که به دلیل تحریم و یا به دلیل سیاستهای خاصی از دست دادیم، دوباره برگردانیم. مقدار درآمد سرانه در مدل به دست آمده برابر است با 6.96 می باشد که نشان می دهد، چنانچه یک درصد میزان درآمدسرانه افزایش پیدا کند میزان ارزش کل سهام معامله شده در کشورهای منتخب 6.96 درصد افزایش خواهد یافت که این امر باعث وجود رابطه مثبت میان درآمد سرانه و ارزش کل سهام معامله شده را تأیید می کند.

تولید نفت و گاز شورون با 5 درصد کاهش به 3.12 میلیون بشکه در روز رسید که بیشترین کاهش ناشی از دست دادن مجوزهای تولید اندونزی و تایلند بود. این شرکت در نوامبر اعلام کرده بود هدف از این پروژه، تامین تقاضای رو به رشد خوراک پتروشیمی و ورود به عرصه تولید هیدروژن و حمایت از توسعه داراییهای گازی یکپارچه است.

این که تنها یک فرد یا شرکت تصاحب یک منبع را در اختیار داشته باشد، قدرت افزایش قیمت را – به میزانی بیشتر از هزینه نهایی – در اختیار او قرار میدهد. محسن خجسته مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران میگوید: «میزان فروش نفت خام و میعانات گازی در مقایسه با چند ماه گذشته یا در مقایسه با قبل از دولت سیزدهم افزایش قابل توجهی داشته و تمام مطالبات حاصل از فروش نفت و میعانات گازی را هم دریافت میکنیم.

در اینباره جواد اوجی وزیر نفت در موضوع کمبود گاز در ۴ ماه پایانی سرد سال می گوید: در سال گذشته حدود ۱۶۰ میلیون متر مکعب در بعضی از روزهای فصل سرد بخصوص در استانهای شمال و شمال شرق کشور کسری گاز داشتیم. منابع آگاه در صنعت نفت به «میامی هرالد» گفته اند تولید نفت ونزوئلا در ماه دسامبر 2020 (ماه گذشته میلادی) بهطور متوسط به 900 هزار بشکه در روز رسیده است و میتواند در ماه ژانویه (ماه جاری میلادی) به 850 هزار بشکه در روز برسد که این امر بیشتر به لطف محموله های منظم تینر از ایران رخ داده است که به ونزوئلا اجازه داد تا کاهش تولید داخلی را جبران کند.

با این وجود، اعمال پیشنوشته چهارم که گسترش تولید گازهای نامتعارف است، منجر به کاهش تقاضای گازهای متعارف در جهان و تولید گاز در ایران از سال 1390 (2011) به بعد خواهد شد. روند افزایشی تولید گازهای نامتعارف در این نمودار کاملاً آشکار است. در نظرگرفتن همزمان تمامی پیشنوشتهها میتواند منجربه افزایش تولیدگاز و در نتیجه جبران کاهش تولید ناشی ازگسترش تولید گازهای نامتعارف شود.

که این نشان می دهد با افزایش نرخ ارز در کشورهای منتخب ارزش کل سهام معامله شده در کشورهای منتخب نیز کاهش می یابد. مقدار ضریب درآمد نفتی که به صورت یک متغیر دامی در مدل وارد شده است که برای کشورهای دارای درآمد نفتی عدد یک و برای کشورهایی که درآمد نفتی ندارند عدد صفر وارد شده است 7.23- می باشد که نشان می دهد، چنانچه درآمد نفتی یک درصد افزایش یابد، میزان درآمد نفتی 7.23 درصد کاهش خواهد یافت که این امر وجود رابطه منفی میان درآمد نفتی و ارزش کل سهام معامله شده در کشورهای منتخب را تأیید می کند.

میرترابی اضافه میکند: میتوان با سرمایهگذاری در این بخش و استفاده از برخی فیلترها، میزان آلایندگی مازوت را کاهش داد، البته هر چقدر فرآوردههای نفتی سنگینتر باشد زمانی که میسوزد آلودگی بیشتری تولید میکند که ناشی از ترکیب شیمیایی این نوع مواد سنگین است. مدل مورد استفاده در این مقاله از چهار بخش خانوار، بنگاههای داخلی، بخش دولت و سیاستگذاری پولی تشکیل شده است.

کالاهای مصرفی از ترکیب تعداد زیادی کالاهای مصرفی متفاوت که توسط تولیدکنندگان در شرایط رقابت انحصاری تولید میشود و همچنین کالاها و خدمات عمومی ( ) که توسط دولت ارائه میشود، تشکیل شده است، یعنی جاییکه میزان برخورداری خانوارi ام از کالاها و خدمات عرضهشده از سوی دولت است. نخست به طور خلاصه تصریح مدل تعادل عمومی پویای تصادفی مناسب برای اقتصاد ایران با توجه به ساختارهای اقتصاد کشور ارائه میشود.

واژههای کلیدی: ادوار تجاری، تعادل عمومی پویای تصادفی، نفت، مخارج دولت. در این مقاله هدف آن است که ضمن تبیین رفتار ادوار تجاری درآمدهای نفتی، ارتباط آن با برخی متغیرهای کلان اقتصادی از جمله بودجه دولت، سرمایهگذاری، رشد، تورم و نقدینگی مورد بررسی قرار میگیرد؛ و در چارچوب مدل تعادل عمومی پویایی تصادفی، مکانیزیم های اثرگذاری درآمدهای ارزی نفتی بر متغیرهای اقتصادی هم از طریق کانال پایه پولی و هم از طریق بودجه دولت و ارتباط آنها با متغیرهای کلیدی اقتصاد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در جدول شماره ۱ شواهد آماری ادوار تجاری برای اقتصاد ایران ارائه شده است. همانطور که بیان شد، ارقام بکارگرفته شده در این پژوهش در دوره زمانی سالهای 2010-1991 بوده و شبیه سازی با استفاده از الگوهای سنجی و سیستمی و روش­های آماری تا سال 2025 میلادی که همان افق 1404 شمسی انجام شده است. در این قسمت به نحوه جمع آوری داده های آماری مورد نیاز برای برآورد ارزش کل سهام معامله شده در ایران پرداخته می شود.

در این قسمت از مقاله قصد بر آن است که به بیان مدل و تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده از مدل­های برآورد شده و مدل شبیه­سازی شده پرداخته شود. علامت تمام ضرایب برآورد شده مطابق با تئوری است. همانطور که ملاحظه می شود، تابع برآورد شده به صورت فوق است.

بخش سوم نوسانات بورس، که شامل ارزش کل سهام معامله شده در کل دنیا تأثیر آن بر ارزش کل سهام معامله شده سهام در ایران در نظر گرفته شده است و همچنین در بخش چهارم تأثیر نوسانات را بر ارزش کل سهام معامله شده در ایران دیده می شود.

بخش دوم ارزش کل سهام معامله شده در کشورهای منتخب دنیا، که در این بخش تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر روی ارزش کل سهام معامله شده در کشورهای منتخب دنیا در نظر گرفته شده است. مقدار ضریب تولیدات صنعتی4.34 می باشد که نشان می دهد چنانچه تولیدات صنعتی یک درصد افزایش یابد، میزان ارزش کل سهام معامله شده 4.34 درصد افزایش می یابد، که این امر نیز نشان دهنده رابطه مثبت میان تولیدات صنعتی و ارزش کل سهام معامله شده را تأیید می کند.

نوسانات بورس، شبیه سازی شده بگونه­ای که با وارد کردن نوسانات بورس طی دوره مورد مطالعه ارزش سهام معامله شده در ایران را تحت تاثیر قرار می دهد. نرخ اکتشاف (منابع مؤثر در آینده)، متغیر دیگری است که شبیهسازی آن برای دوره 1414-1380 در نمودار (19) آورده شده است.

همچنین رابطة بلندمدت برآوردی نشاندهندة تأثیر مثبت معنی داری نقدینگی و تأثیر منفی معنی دار نرخ ارز حقیقی و نرخ سود واقعی بانکی بر شاخص قیمت سهام بوده است.

× نوسانهای مصرف خصوصی در حد نوسان های تولید است. با استفاده از نتایج شبیهسازی مدل، آثار تکانههای نفتی و بودجه دولت و همچنین مکانیزیم های اثرگذاری آن از طریق کانالهای پایه پولی و همچنین از طریق تغییر در موجودی سرمایه دولتی و تابع تولید و بهرهوری مورد بررسی قرار گرفته است. استفاده شده است. داده های مورد استفاده مربوط به دورة زمانی 1996 تا 2010 به قیمت ثابت دلار سال 2000 و کشورهای منتخب عبارتند از: برزیل، کانادا، چین، فرانسه، آلمان، یونان، هند، ایران، ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی، مالزی، عربستان سعودی، اسپانیا، ترکیه، انگلستان، آمریکا می باشد.

این قسمت در بردارنده تاثیر نوسانات بر ارزش کل سهام معامله شده در ایران، ارزش کل سهام معامله شده در کشورهای منتخب و همچنین تاثیر درآمد سرانه ایران بر شاخص بورس ایران می باشد. با توجه به موارد فوق هدف این مقاله آن است که با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی در چارچوب کینزی جدید متناسب با ساختار اقتصاد ایران، آثار بودجه دولت به تفکیک بودجه جاری، عمرانی و درآمدهای نفتی بر برخی از متغیرهای کلان اقتصادی و همچنین مکانیزمهای اثرگذاری آنها مورد بررسی قرار گیرد.

لازم به ذکر است که به منظور بدست آوردن برخی از روابط سیستمی از روش­های اقتصادسنجی و برآوردهای این روش استفاده می­شود.

به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از ورتسکاآنالیتیکس، این رقم در ماههای سپتامبر و اکتبر روندی کاهشی داشته و بهترتیب، ۵۴۵ و ۴۷۰ هزار بشکه در روز بوده است. سعید میرترابی، کارشناس انرژی در این رابطه به خبرنگار ایمنا میگوید: حدود دو میلیون بشکه نفت در هر روز در کشور تولید و مصرف میشود که در پالایشگاهها به فرآورده تبدیل میشود، ۷۰ درصد از نفت برداشت شده از مخازن ایران نفت سنگین بوده و شامل فرآوردههای سنگین همچون مازوت است، بنابراین تولید این فرآورده گریزناپذیر است.

بنابراین درآمدهای نفتی و مدیریت آن نقش مهمی در نوسانهای متغیرهای کلان اقتصادی ایفاد میکند. ذخایر گاز طبیعی قطعی عربستان سعودی تا ژانویه سال ۲۰۲۱ به ۳۳۳ تریلیون فوت مکعب بالغ شد که شامل تولید در منطقه مشترک با کویت معروف به منطقه حائل بود. نرخ اکتشاف و نرخ توسعه مستقل از متغیرهای انباشت فرموله خواهند شد. میزان آماره بیان کننده این است که ضرایب تک تک متغیرهای انتخابی شامل درآمد سرانه، تولیدات صنعتی، تورم، نرخ سود بانکی، نرخ ارز و درآمد نفتی قابل قبول است.