الیزابت اول از زندگینامه انگلیس

نمی شود که یک نفر خودش صاحب هیچ ایدهای نیست، هیچ فکری ندارد، هیچ تئوری برای جامعه و حوزه هنر ندارد اما میخواهد معیار کنترل دیگران باشد، چگونه ممکن است؟ در آن زمان، من افسر اطلاعات ملی آمریکا در حوزه روسیه و اوراسیا و بخشی از تیم ارائهدهنده گزارشهای این حوزهها به بوش، رئیس جمهوری وقت آمریکا بودم. او در آذر ماه سال ۸۹ زمانی که در سفر سنگال و دیدار با رئیس جمهور این کشور بود توسط رئیس دولت عزل شد. جو بایدن از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۷، چهل و هفتمین معاون رئیس جمهور کشور آمریکا بود و هم اینک نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا است. رئیس جمهور از سازمان نوسازی و بنیاد مسکن نیز خواست پروژه های تعریف شده مسکن در سراسر کشور را تصویب کنند به ویژه اینکه این مهم در ایجاد اشتغال و تحرک اقتصادی بخش های مختلف موثر است. هر حکومتی با توجه به شرایط خاص خود می تواند در هنگام تدوین استراتژی دولت الکترونیک مورد نظر خود، قلمرو نفوذ و گسترش این پدیده را تعریف کند. در نظام جدید که دولت- ملتها به عنوان پاردایمهای جدید سیاسی سر بیرون میآورند، فرض اساسی براین استوار است که ملت به عنوان یک اجتماع انسانی که دارای مشترکات فراوان تاریخی- فرهنگی هستند و در درون مرزهای تعریف شده سیاسی به نام دولت زندگی میکنند.

از زاویه همین محورها میتوان گفت که ایران نیز نسبت به این نقش قطر در منطقه مثبت نگریسته است و تلاش کرده تا کانال جدیدی را همزمان با نقش سنتی سلطان نشین عمان به عنوان میانجی باز کند. در همین حال شش استان مازندران، لرستان، گلستان، قزوین، گیلان و مرکزی با سهم ١٥.٤ درصد از جمعیت که با هشت استان فاقد عضو در کابینهها، ٢٨.٧ درصد از جمعیت کشور را تشکیل میدهند، سهم پایین ٩.١درصدی از قدرت اجرائی را داشتهاند. البته ایشان متأسفانه به قولش عمل نکرد و از فرصتی که در اختیارش بود استفاده نکرد. او پدر خود حجت الاسلام سید حاجی رئیس الساداتی در سن 5 سالگی از دست داد. مجلس هر زمانی میتواند در چارچوب حرکت کند اولاً باید دقیق حرکت کند من به عنوان رئیس جمهور اگر دستگاهی را ببینم از قانون اساسی فاصلهای گرفته این وظیفه من است که تذکر دهم که با قانون اساسی فاصله گرفته است. تفاهمنامه به عنوان سند پشتیبان مذاکرات شفاهی طرفین قراردادی به آنها در پیکربندی قرارداد کمک میکند و نشان میدهد که طرفین در مسیر مذاکرات قراردادی به معانی مشترکی درخصوص موضوعات قراردادی دست یافتهاند که آن را مبنا و پایه تصمیمات بعدی خود قرار میدهند؛ بیشترین چیزی که از یک تفاهمنامه پشتیبانی میکند موضوع رعایت اخلاق حرفهای و حفظ اعتبار برای اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی است.

دکتر احمدی نژاد از مردم آذربایجان به عنوان پایه گذار ایران نوین و حافظ تمامیت کشور و فرهنگ ایران یاد کرد و افزود: زبان فارسی متعلق به همه مردم ایران است و مردم آذربایجان نیز همواره در خط مقدم پاسداری از استقلال و فرهنگ این سرزمین قرار داشته اند. از مشکلاتی که برایش پیش میآید عبور خواهد کرد. نکته قابلتوجه این است که نخستوزیر انگلیس در جمع این شورا از عبارت «خلیج» به تنهایی استفاده کرده است اما رسانه بیبیسی فارسی (رسانه دولتی انگلیس) برای آنکه بیش از این مورد نفرت مردم ایران قرار نگیرد از واژه «خلیجفارس» استفاده کرد. احمدینژاد چهارم دی ماه 1387 در انتقاد از کسانی که اقتصاد ایران را متاثر از اقتصاد جهانی میدانستند، گفت: «اين اظهارنظرها بسيار ناشيانه و از روي عدم اطلاع به مسائل اقتصاد كشورمان است… وقتی احمدینژاد میگوید «روسیه و آمریکا روی اوکراین و ایران تاخت زدهاند»، اول از همه باید به یاد بیاوریم که گویندۀ این سخن، همان فردی است که قطعنامههای شورای امنیت علیه ایران را کاغذپاره و بیاثر میدانست. اگرچه تنوعسازی و خروج از اقتصاد تک محصولی در آن سالها اتفاق نیفتاد و اقتصاد همچنان وابستگی زیادی به نفت داشت اما قدمهایی در مسیرتنوعبخشی به اقتصاد برداشته شد. برای این منظور، هرچند پیشنهادات ازدواج از بسیاری از اشراف زاده های اروپایی را به دیپلماسی بیشتر داد، و دلبستگی عاشقانه ای به بعضی از افراد بریتانیایی، عمدتا دادل، در نهایت نادیده گرفته شد.

این را وارد ذهن ها می کند، حساس می کند و توجهات را به خودش جلب می کند. قطب برتر هیچوقت نتوانسته است سعادت جهان را تأمین کند. ما دوست داریم با همه رابطه داشته باشیم، رابطهای دوستانه و احترامآمیز و برپایه عدالت با اروپا و آمریکا، و همه با هم جهان را اداره کنیم. همه دوست باشیم، با حقوق برابر برای همه. آفتابنیوز : کاوه معینفر – در این روزها شاهد اتفاقات جالبی از سیاستمداران هستیم، محمود احمدی نژاد در یک مصاحبه تصویری با محمدرضا تقویفرد نکات جالب توجهی درباره سینما گفته است. ادعای محمود احمدینژاد دربارۀ معاملۀ روسیه و آمریکا بر سر ایران و اوکراین، به خوبی نشان میدهد که رئیسجمهور اسبق ایران درک چندانی از روابط بینالملل ندارد. پدر بنیامین در سال 1950 از تهران به آمریکا مهاجرت کرد. در اواخر سال ۹۳ و اوایل ۹۴ که میدانید چقدر قیمت نفت پایین آمده بود، توانستیم کشور و اقتصاد را حفظ کنیم، تورم را پایین بیاریم و همین سال ۹۴ بود که تورم را تکرقمی کردیم، به رغم آنچه آنها فکر میکردند رشد اقتصادی ما بالا رفت و تورم پایین آمد، شرایط اقتصادی ما آرامش پیدا کرد و آنها دیدند که نمیشود. وی ادامه داد: اینکه وزیر بهداشت و درمان اعلام میکند در یک سال اخیر تا پایان مرداد ۱۴ هزار تخت افتتاح میشود؛ این یعنی چه؟