اخبار روز ایران و جهان

43. قانون فروش خانههای ساخته شده در نقاط زلزلهزده خراسان به اهالی مناطق مزبور – مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۷ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۸ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

41. لایحه قانونی اصلاح برخی از مواد لایحه قانونی استخدام کشوری – مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. قانون قرارداد الحاقی سوم به قرارداد فروش نفت و گاز – مصوب ۱۳ دی ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۶ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. اساسنامه شرکت سهامی نکاچوب – مصوب ۹ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۶ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. از آنجا که ماهیت این مصوبه لایحه است، پس میتوان گفت بار مالی آن از سوی دولت تقبل شده است، اما با توجه به اصل ۷۵ قانون اساسی، اگر در مجلس نسبت به لایحه، تغییراتی انجام شده که بار مالی آن را افزایش داده و طریقی برای تامین آن نیز پیشبینی نشده باشد، مغایر این اصل خواهد بود مگر اینکه دولت آن تغییرات را نیز رسما پذیرفته باشد؛ لذا بخشی از اشکالات و ابهامات نیز ناظر به مواردی بود که در مجلس به لایحه اضافه شده بود؛ به عبارت دیگر بار مالی مصوبه در حد لایحه دولت، تامین شده است، اما نسبت به مواردی که در مجلس به لایحه اضافه شده، واجد ایراد دانسته شد.

بدیهی است بیم از تهدید قوانین اساسی در هر نظام سیاسی وجود دارد ، زیرا منازعات گروه ها با یکدیگر و یا میل برخی مدیران به استبداد رأی ، در هر جامعه ای متحمل است ؛ بنابراین (( یافتن ساز و کاری برای پاسداری از قانون اساسی )) یکی از دغدغه های اصلی تدوین کنندگان و قانونگذاران قانون اساسی است . اما از آنجا که در دولت قبلی این موضوع جدی گرفته نمیشد و در مورد آن کمکاری میشد ما مجبور به تبدیل آن به قانون بودیم. 4. قانون موافقتنامه همکاری علمی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ایتالیا – مصوب ۲۰ بهمن ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۳۰ فروردین ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 26. قانون تجدید نظر در مقاولهنامههای بینالمللی حمل بار و مسافر توسط راهآهن – مصوب ۲۳ اسفند ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۱۰ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

  • انطباق قوانین
  • شانس حصول توافق در وین بالا رفته است
  • لواندوفسکی: نمیدانم چرا مسی به من رای نداد
  • تماس با ما
  • انوار الهدایه فی التعلیقة علی الکفایة (۲ جلد)
  • استقلال صدر را به کسی نمیدهد

این مجلس نخستین بار در سال ۱۳۶۲ش تشکیل شد و در ۷ اسفند ۱۳۹۴ انتخابات پنجمین دوره آن برگزار شد. نماینده ای که اعتبارنامه اش توسط کمیسیون رد شده است حداکثر به مدت سی دقیقه فرصت دارد تا از خود دفاع کند، ضمن اینکه می تواند بخشی از وقت خود را حداکثر به دو نفر از نمایندگان واگذار کند، سپس گزارش کمیسیون تحقیق به رأی گذاشته می شود، چنانچه رد اعتبارنامه به تصویب مجلس نرسد، رئیس جلسه تصویب آن را اعلام می کند. ماده 77 – اگر در جلسه رسمی ضمن نطق یا مذاکره صریحاً یا تلویحاً نسبت سوئی به یکی از نمایندگان داده شود یا عقیده واظهار او را بر خلاف جلوه دهند و نماینده مذکور برای رد آن نسبت به رفع اشتباه در همان جلسه یا در جلسه بعد اجازه نطق بخواهد بدون رعایت نوبت تا پنج دقیقه اجازه نطق داده میشود.

24. قانون اصلاح قانون اجازه عضویت ایران در کمیته مشورتی بینالمللی پنبه مصوب ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۴۸ – مصوب ۲۳ اسفند ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۳ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

11. قانون اصلاح ماده یک اضافه شده به آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ – مصوب ۲۵ اسفند ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۶ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 10. قانون مربوط به ۴۴ فقره تصویبنامههای دوره فترت – مصوب ۱۸ اسفند ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۶ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 20. قانون افزایش اعتبار سرمایهگذاری دولت شاهنشاهی ایران در کنسرسیوم بینالمللی استفاده از ماهوارههای مصنوعی مخابراتی – مصوب ۲۳ اسفند ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۲۷ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

5. قانون موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری چین ملی مربوط به تمدید دوره همکاری فنی کشاورزی در مورد برنج – مصوب ۱۸ اسفند ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۳۰ فروردین ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ۱۱ اردیبهشت ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 31. اصلاح تبصره ۴ ماده ۴۰ آییننامه فوقالعاده و هزینه سفر افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی – مصوب ۳۰ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۸ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران – مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۹ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

46. قانون برقراری و افزایش مستمری – مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۷ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۷ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 44. قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی – مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۷ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا. قانون اصلاح ماده چهار قانون توسعه صنایع پتروشیمی مصوب ۲۴ تیر ماه سال ۱۳۴۴ – مصوب ۴ اسفند ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۶ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.